gegli

نقطه سر خط

× روز نوشت، دل نوشته،وعشق و دیگر هیچ...
×

آدرس وبلاگ من

sal.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/godzila598

حراج همه چیز دربازار نیستی

نمي دانستم از كجا شروع كنم، يافته هايي تقريباً متفاوت، اخباري از گوشه و كنار شهر و بي ارتباط و مطالبي كه شايد نتوان خط پيوند محكمي بين آنها برقرار كرد، اما وقتي همه آنها را مي شكافتي به هسته اي مشترك مي رسيدي، هسته اي كه از يك نهاد سرچشمه مي گرفت، و آن نهاد محكمترين و كوچكترين نهاد اجتماعي يعني خانواده بود. انحراف از جايي آغاز شده بود كه كانون خانواده دچار مشكل مي شود و ارتباطهاي ناسالم شكل مي گيرد. اين كه چرا خانواده دچار مشكل مي شود هزار دليل دارد كه در هر شكل متفاوت است، اما نبود ايمان، عشق و ايثار مهمترين اين دلايل است كه البته مي توان در بسياري از انحرافات آنها را مشترك ديد. به هر حال احساس كردم كه بايد قلم را برداشت و نوشت، هر چند كه در ابتداي امر مطالب متفاوت ديده مي شود، اما هنگامي كه با دقت اين گزارش مطالعه شود، خواهيد ديد كه پايه همه آنها تقريباً يكسان است و به ارتباطهاي ناسالم ختم مي شود. ارتباط از نوع احساسي سالهاست كه روابط دختران و پسران در جامعه، به دلايلي كه ريشه در بي برنامگيهاي اجتماعي دارند، زمينه ساز برخي جرايم شده است. معضلي كه گاه كاويدن آن نزد برخي ديدگاهها حكم حركت بر خطوط قرمز را دارد. در عين حال كه بسياري از اين حوادث ريشه در ناآگاهي افراد دارد، نمي توان از موضوع مهم مديريت احساسات و عواطف چشم پوشيد و از آن به عنوان يك نياز اجتماعي مؤثر در پيشگيري از اين قبيل حوادث صرف نظر كرد. به اعتقاد روانشناسان و كارشناسان، آموزش چنين مديريتي كه نياز دوره نوجواني و جواني است، با توجه به چارچوبهاي تعريف شده شرع و عرف، اهميتي به سزا دارد وموجب رشد و تعامل فرد و جلوگيري از ارتكاب جرايمي مي شود كه برخاسته از روابط انساني دو جنس مخالف است. در تعريف كارشناسان ارتباط ميان دختر و پسر، يكي از ارتباطات ميان فردي است كه در صورت ادامه يافتن اين ارتباط متقابل در طول زمان و حاكم شدن هنجارهاي خاص بر رفتار و گفتار طرفين عنوان رابطه مي گيرد. به عقيده آنها، تمايل به رابطه در دختران و پسران در سنين نوجواني و براساس يك ميل طبيعي غريزي آغاز مي شود. دكتر مهدياني متخصص علوم تربيتي در اين زمينه مي گويد: دختران و پسران درهمه جوامع براساس يك نياز رواني، غريزي و طبيعي جذب هم مي شوند، ولي حد و حدود روابط به هنجارهاي اجتماعي هر كشور برمي گردد. ولي درباره وضعيت كنوني روابط دختران و پسران در جامعه امروزي ايران مي افزايد: آنچه مسلم است در كشور ما نسبت به اين موضوع حساسيتهاي بيش از حدي اعمال شده و عواقب اين حساسيتها آن بوده كه اين روابط انساني به جاي آن كه در حد معقول شكل بگيرند، صورتي پنهاني بيابند كه از جمله عوارض آن، غير قابل كنترل شدن نوع رابطه و بروز حوادث و جرايم در حالت خوشبينانه، تأسف برانگيز و پر هزينه و در شرايطي هم غير قابل جبران است. دكتر مهدياني تصريح مي كند: از نظر شرعي و قانوني ضرورتي براي اين همه سختگيري وجود ندارد. البته اين روابط به مرور در هفت هشت سال گذشته، سالمتر، آگاهانه تر و غير پنهاني تر شده اند كه بايد همچنان اين روند مثبت ادامه يابد. به گفته اين متخصص، افراد بايد تشويق شوند كه از ايجاد رابطه هاي سالم انساني در محيط هاي عمومي مانند محيط هاي دانشجويي، فرهنگسراها و... هراسي نداشته باشند و زندگي در عرصه اجتماعي را تمرين كنند. وي با اشاره به حوادثي كه برخاسته از روابط نادرست و احساسي دو جنس و اغلب به دنبال وعده ازدواج از سوي پسران و ساده انديشي دختران است، يادآور مي شود: مبناي هر ازدواجي آشنايي دختران و پسران مي باشد، اما اگر رابطه از شكل معقول خود خارج شود و دختر و پسر از لحاظ ذهني در محيط نامناسبي قرار گيرند، ممكن است مسايلي رخ دهد كه بر اثر آن از رابطه اي كه مي توانست مبناي ازدواج باشد، تنها سوء استفاده صورت گيرد. به اعتقاد دكتر مهدياني، در اين روابط معمولاً دختران بسيار آسيب مي بينند، شايد كم نباشند دختراني كه بر اثر همين روابط پنهاني تبديل به دختران خياباني شده باشند و اندك اندك مسايل ديگري همچون اعتياد هم گريبان آنها را گرفته باشد. وي تأكيد مي كند: هر چقدر چيزي نهي شود، فرد به آن حريص تر مي شود و بسياري از ناهنجاريهايي كه امروز گريبان افراد را گرفته، ناشي از همين روابط پنهاني ناسالم است. اين متخصص علوم تربيتي مي گويد: اگر والدين از ابتدا با روحيه فرزندان مأنوس شوند آنها را در همه زمينه هاي زندگي آموزش داده و آگاه كنند و حتي در بحث كردن راجع به روابط دو جنس حساسيت كمتري نشان دهند، و با آن به شكل انساني برخورد كنند، در نتيجه اين رابطه صميمي تر والدين و اعضاي خانواده، ارتباطات اجتماعي آنها چارچوب تعريف شده و عيان تري مي يابد. ارتباط سالم يعني چه تا اين جا آنچه گفته شد از ارتباط ناسالم بود، اين كه چه نتايجي دارد، چرا شكل گرفته و زمينه آن از كجا بروز مي كند، اما در شرايطي نهي از منكر مي تواند مثمر واقع شود كه امر به معروف قبل از آن وجود داشته باشد. شايد آنچه از سوي جوانان مطرح مي شود و به واقع هم صحيح به نظر مي رسد، اين است كه تاكنون آنچه به آنها ديكته شده نهي از رابطه ناسالم بوده و كمتر كسي جرأت داشته يا خواسته تعريفي از رابطه سالم ارايه دهد. شايد برخي تابوهاي ساخته شده ذهن اجتماع و يا برخي گروههاي فكري باعث شده كه معرفي رابطه سالم به خط قرمزي براي كارشناسان اجتماعي و تربيتي تبديل شود. در عين حال از ديدگاه كارشناسان منظور از ارتباط سالم، ارتباطي است كه سلامت جسم و جان فرد را تضمين كرده و مشاركت دو جنس در زمينه مطالعات اجتماعي، تحقيقات و پژوهشها، هم نويسي و هم پژوهي بتواند موجب توسعه علمي و فرهنگي كشور شود، زيرا همان طور كه زن و مرد در رسيدن به تكامل انساني نيازمند همراهي هستند، در ساير مسايل اجتماعي هم مي توانند مكمل يكديگر باشند. نتايج يك تحقيق بر روي دانشجويان نشان مي دهد كه 80 درصد مصاحبه شوندگان وضعيت مطلوب روابط دو جنس را با رعايت موازين شرعي و عرفي مرتبط دانسته اند. همچنين ازديدگاه كارشناسان، عدم مديريت صحيح روابط عاطفي بين جوانان و عدم پايبندي به اعتقادات مذهبي كه مبتني بر يك ايدئولوژي پوياست، مهمترين عوامل مؤثر در ايجادارتباط نامطلوب انساني و اجتماعي است. آمارها نشان مي دهد كه تعداد طلاقهاي ثبت شده در سه ماهه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل سه درصد افزايش نشان مي دهد، كه به گمان برخي ريشه در ارتباط هاي ناسالم قبل از ازدواج دارد. دكتر مهدياني در اين خصوص مي گويد: شايد افزايش آمار طلاق معلول اين علت باشد كه اكثر ازدواجها ناشي از عدم شناخت طرفين از يكديگر در اثر سخت گيريهاي خانواده وجامعه است و بايد تسهيلاتي در اين زمينه فراهم شود. ارتباط ناسالم مجازي مشكل ارتباطات ناسالم دو جنس بويژه در سنين نوجواني كه به دلايل پيش گفته رخ مي دهد و موجب رخداد حوادث مجرمانه مي شود، در حالي است كه با ورود اينترنت به عرصه ارتباطات در سالهاي اخير بسياري از مسايل و معضلات دنياي واقعي به عرصه دنياي مجازي هم كشيده شده است. اگر چه استفاده از اينترنت در كشور ما هنوز فراگير نشده است، اما به همين ميزان موجود هم، بيشترين تعداد افرادي كه جستجوگر سايتهاي اينترنتي هستند، از نوجوانان و جوانان جامعه اند و در اين ميان دوستي و روابط دختران و پسران از طريق چت بيشتر نمود يافته است. از سويي ديگر در استفاده از چت عمدتاً شناخت درجه يك يعني شناخت نسبت به سن و جنس مخدوش مي شود و افراد به راحتي مي توانند خود را به جاي شخص ديگري جا بزنند و اين مسأله در صورت فاش شدن هويت واقعي افراد مي تواند آسيبهاي رواني ايجاد كند. تمامي اين مسايل، لزوم آموزش مديريت عواطف و احساسات و شيوه برقراري ارتباطات سالم فرهنگي و اجتماعي به نوجوانان را چند برابر مي كند، چرا كه در غير اين صورت برخي از نوجوانان استفاده از فضاي مجازي را بر روابط در دنياي واقعي ترجيح مي دهند، زيرا معتقدند كه دوستيهاي اينترنتي براحتي دور از چشم خانواده، جامعه و سخت گيريهاي آنان صورت مي گيرد. در اين شرايط و در حالي كه عرصه عمومي براي ظهور برخي رفتارها تنگ مي شود، ناچار راههاي ديگري براي بروز آن جستجو مي شود، چون به هر حال نمي توان افراد را از ارتباط سالم كه يك نياز طبيعي و رواني است منع كرد و در صورت چنين كاري، ممكن است كه اين موضوع در قالب آسيبهاي رواني نمود يابد. دكتر مهدياني در اين خصوص مي گويد: ما بايد سياستهاي معقول تري پيشه كنيم، مسايل احساسي چيزي نيست كه بتوان آن را در قالب آيين نامه، قانون و حدود تعريف كرد. اين مسايل به فضاي تربيتي كشورمان باز مي گردد و اگر قرار است كنترلي انجام شود، بايد از طريق فرايند آموزش و كار فرهنگي باشد. وي درباره نقش خانواده نيز خاطرنشان مي كند: خوشبختانه نگاه افراد خانواده به اين نوع روابط سالم مثبت تر است، مشكل بيشتر آن جاست كه بين نگاه دستگاههاي اجرايي، فرهنگي و انتظامي و نگاه خانواده ها تعارضاتي وجود دارد. به گفته اين متخصص، آنچه مسلم است اين كه در تعريف اين روابط عمدتاً اختيار دست خانواده ها نيست، بلكه دست نهادهايي است كه در اين زمينه عمل مي كنند و آنها هستند كه بايد نگاهشان را تغيير دهند. دكتر مهدياني معتقد است كه دروني كردن ارزش ها و هنجارهاي مربوط به يك رابطه سالم از طريق فرايند جامعه پذيري اگر چه راهي سخت تر و طولاني تر به نظر مي آيد، اما مطمئن ترين راه براي حركت در مسير الگوهاي يك جامعه سالم است. اين داستان واقعي است همسرم تغيير كرده بود. او آن كسي نبود كه هميشه دوستش داشتم، همسرم را مردي بيگانه از من گرفت. محمد در راهروي دادگاه مي گويد: با همسرم در يك ميهماني شبانه آشنا شدم، بدون توجه به مخالفت خانوادگي، زندگي مشترك را آغاز كرديم. زمان زيادي از زندگي مشترك ما نگذشته بود كه همسرم از من خواست برايش رايانه بخرم، مانند هميشه حرف، حرف او بود و من مانند هميشه در مقابل كسي كه بسيار دوستش داشتم ناتوان بودم، تا ديروقت پاي رايانه مي نشست و تماسهايي مي گرفت كه من را نگران مي كرد، از همه مهمتر روز به روز وضعيت پوشش او از عرف جامعه فاصله مي گرفت. زماني كه به اتفاق هم در خيابان راه مي رفتيم، نگاههاي آلوده اي كه به همسرم خيره مي شد، عذابم مي داد. شك و بدبيني پايه هاي زندگي ام را مثل موريانه مي خورد، زندگي ام را دوست داشتم و براي همين افكار منفي ذهنم را سركوب مي كردم، اما هر چه زندگي مشترك ما ادامه مي يافت فاصله من و همسرم بيشتر مي شد. يك روز براي انجام كاري مجبور شدم سرزده به خانه بروم، به محض ورود با صحنه اي مواجه شدم كه توان حركت را از من گرفت. همسرم با وضعيتي نامناسب از طريق اينترنت و با استفاده از وب كم با مردي چت مي كرد. مردي بيگانه كه با نگاههاي خريدارانه اش ذوب در همسرم شده بود. آن چنان غرق صحبت بودند كه هيچ كدام متوجه من نشدند، ديگر قدرت تصميم گيري نداشتم و كنترل اعصاب و حركاتم در اختيار من نبود. وقتي به خود آمدم ديدم كه در حضور مردي ناخوانده كه همچنان در خانه ام حضور داشت، همسرم را به باد كتك گرفته ام و سپس رايانه را بر سرش خرد كرده ام، با خود مي گفتم، با حضور يك بيگانه، ديگر در اين خانه جاي من نيست. بيگانه در خانه چت و استفاده از روشهاي مختلف آن، مدتي است كه جامعه جهاني را تحت تأثير خود قرار داده است و در اين ميان جوامع در حال توسعه تأثير بيشتري از اين پديده قرن بيستمي گرفته اند. اقشار مختلف اجتماعي از سنين متفاوت تمايلات ويژه اي به گفتگوي اينترنتي دارند و چت رومهاي مختلف پذيراي بسياري از آنان هستند. فضاي مجازي گفتگو، ناشناس بودن افراد و عدم اجبار اجتماعي در رعايت اخلاق و قوانين، باعث شده كه محيط هاي مجازي گفتگو به محلي براي بروز و ترويج افكار، انديشه ها و سخنان دگرخواهانه و گاه غير اخلاقي تبديل شوند. تمام اين موارد باعث شده كه فضاي گفتگوي مجازي يا چت به محلي براي عرض اندام افرادي تبديل شود كه در دنياي واقعي به علت محدوديتهاي اجتماعي، هنجارها و ارزشهاي مسلط محيطي، اجازه ابراز و بروز برخي نظرات و رفتارها را نمي يابند. افراد مختلف با انگيزه هاي متفاوتي وارد چت رومها مي شوند، عده اي كه به علت نوع اعتقادات فكري، ارتباط خارج از چارچوب خانواده با جنس مخالف را درست نمي دانند، فضاي چت را محيط مناسبي براي تخليه هيجانات روحي و ارضاي نيازهاي غريزي بدون زير سؤال رفتن عقايد خود مي دانند. همچنين تعدادي كه به دلايلي چون ضعف ارتباطي، آشنا نبودن به قواعد كار و غيره، توانايي برقراري رابطه با جنس مخالف را ندارند در چت با نامها و اطلاعات نادرست و جذاب اقدام به برقراري رابطه با جنس مخالف مي كنند. دسته ديگري نيز كه بيشتر دختر هستند به علت اين كه در فرهنگ عمومي فعلي برقراري رابطه با جنس مخالف در انظار ديگران شانس ازدواج آنها را كاهش مي دهد، از طريق چت رومها با جنس مخالف ارتباط برقرار مي كنند، زوج يابي اينترنتي نيز پديده اي جديد و در حال گسترش است و افراد به منظور آشنايي با همسر آينده خود وارد محيط چت مي شوند و متأسفانه برخي از اين آشناييها به ازدواج هم مي انجامد. در عين حال جامعه شناسان معتقدند كه افراد سودجو، روان پريش و بيمار بيشترين كاربران محيط هاي گفتگوي مجازي را تشكيل مي دهند، با توجه به اين كه بيشتر كاربران چت رومها را جوانان ناآشنا به واقعيتهاي اجتماعي تشكيل مي دهند، افراد سودجو و فرصت طلب با حضور گسترده اي به اغفال جوانان و جذب آنان به گروههاي فساد، فروش موادمخدر و قوادي گري مي پردازند. برخي از مرداني كه تمايل به رفتارهاي پرخطر دارند، در چت رومها به دنبال زنان ويژه هستند و سركردگان تيمهاي فساد با حضور در چت رومها و جلب اعتماد افراد (خصوصاً زنان و دختران) در دراز مدت آنها را به خانه هاي فساد هدايت مي كنند. همچنين تعدادي از زنان متأهل كه در روابط زناشويي با همسران خود از نظر جنسي و عاطفي ارضا نمي شوند، با برقراري ارتباط با جنس مخالف، سعي در ارضاي نياز جنسي و عاطفي خود دارند كه اكثر آنها نيز روابط نزديكتري با پسران جوان برقرار مي كنند. دلا خو كن به تنهايي دكتر داوود نيكخواهي كارشناس مشاوره و مددكاري معاونت اجتماعي ناجا به خبرنگار ما مي گويد: با ريشه يابي و بررسي موضوع مي توان گفت بيشترين علت و انگيزه چنين ارتباطهايي تنهايي است. وي مي افزايد: در محيط هاي مجازي فرد با برقراري ارتباط از طريق چت به دنبال گمشده اي مي گردد كه نمي داند چيست، گمشده اي كه در شهر آهن و دود، كيمياست. اين كارشناس تصريح مي كند: فرد در فضاي مجازي به دنبال آرمانهايي مي گردد كه شايد در عالم واقعي راهي به آن ندارد و از آن جايي كه در اين فضا، صحت گفته هاي مخاطب را نمي توان تشخيص داد، افراد با معرفي ناصحيح خود به نوعي تخليه هيجاني مي كنند و يا به عبارت ديگر عقده هاي سركوب شده و فرو خورده خود را بروز مي دهند. وي خاطرنشان كرد: پسري كه براي قبول شدن در كنكور با مشكل روبروست، براي اين كه بتواند دوستان تحصيلكرده پيدا كند خود را دانشجوي پزشكي معرفي مي كند و يا دختري كه خواستگاري ندارد، خود را آن چنان معرفي مي كند كه انگار سالهاست خودش نمي خواهد ازدواج كند و به گونه اي وانمود مي كند كه از مرد جماعت بدش مي آيد. دكتر نيكخواهي با تأكيد بر اين كه چت مختص دخترها و پسرهاي مجرد نيست، مي گويد: چيزي كه متأسفانه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه خانمها و آقاياني كه داراي همسر هستند و بايد وقتهايي كه در خانه هستند را صرف يكديگر نمايند به چت كردن و سير در فضاي مجازي مي گذرانند. وي در ادامه يادآور مي شود: مردي كه از صبح تا شب در محل كار به سر مي برده، پس از ورود به خانه توجهي به نيازهاي همسرش نمي كند، دلايل عمده اين كه اين افراد از آن نام مي برند، اين است كه همسرشان حرف آنها را نمي فهمد و يا نيازهاي آنها را برآورده نمي كند. اين كارشناس مشاوره ناجا تصريح مي كند: زني كه به اجبار با مردي ازدواج كرده و نيازهاي روحي و روانيش برطرف نمي شود و جرأت برطرف كردن نيازهايش در بيرون از خانه را ندارد از طريق چت و رد و بدل كردن حرفهاي نامتعارف با مردي كه او را نمي شناسد و به اصطلاح خطري او را تهديد نمي كند به تخليه نيازهايش مي پردازد، اما نمي داند كه اين موضوع شكاف بين او و همسرش را روز به روز بيشتر كرده و در نهايت به طلاق و يا حتي به موارد خشونت باري مانند قتل مي انجامد. وي در ادامه به نكته مهمي اشاره مي كند و مي گويد: خانواده ها نمي توانند فرزندانشان را از روند رو به رشد تكنولوژي محروم كنند، اما مي توانند با افزايش مهر و محبت، اهميت دادن به خواسته هاي معتدل فرزندان و پر كردن خلا عاطفي، شنونده خوبي براي فرزندان باشند تا مبادا نامحرمي سنگ صبورشان شود و تنها به مظاهر انحرافي تكنولوژي جذب شوند. دكتر نيكخواهي تصريح كرد: يكي از عوارض بسيار مهم چت اين است كه وقتي پس از مدتي افراد خود را جداي از آن چه هستند، معرفي مي كنند، دچار شخصيت كاذب مي شوند، مثلاً دختر ديپلمه اي كه خودش را دانشجوي پزشكي معرفي مي كند با پسري كه پزشك است آشنا مي شود و به او و آينده اي كه مي توانند داشته باشند دل مي بندد، اما اين دختر در عالم واقعي چنين شرايط انتخابي همسري را ندارد، پس دچار تناقض شديد مي شود به طوري كه پس از ازدواج با همسرش دچار مشكلات زيادي خواهد شد. محدوديت اجتماعي و چت عليرضا آذربايجاني، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در اين خصوص مي گويد: معضلات و درگيريهاي ناشي از نوع ارتباطات بيروني و ايجاد ممانعت از سوي مراجع رسمي سبب شده كه زمينه هاي تمايل به ارتباطات اينترنتي سير صعودي داشته باشد. وي مي افزايد: قول و قرارهاي صوري و ارايه شخصيتهاي كاذب از طريق ارتباطات اينترنتي در بسياري از موارد به دوستي و رابطه هاي نامشروع منتهي شده و حتي در بسياري از موارد زمينه اختلافات اساسي بين زوجها ايجاد كرده است. پرونده هاي بسياري در محاكم دادگستري وجود دارد كه به نوعي زمينه درگيري ميان زوجين از چنين رابطه هايي بروز كرده است. دكتر مصطفي اقليما رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران نيز خاطرنشان مي كند: محدوديتهاي اجتماعي، برخوردهاي نامناسب جامعه و اجرا نكردن درست قوانين و محروميتهاي نامناسب تحميل شده به افراد مجموعه دلايلي هستند كه به فاجعه و معضلات اينترنت و گفتگوهاي اينترنتي دامن زده اند. وي با بيان اين كه نبايد فقط به معلول توجه كرد، تصريح مي كند: جرايم، سوء استفاده هاي اخلاقي و جنسي، رابطه هاي نامناسب و تشكيل زندگي هاي صوري معلول است، علتها مهم اند. به باور بسياري از جامعه شناسان و روان شناسان اولين نيازهاي انسان مسايل فيزيولوژيك هستند، يكي از نيازهاي اوليه انسان نياز به محبت است، نياز است كه افراد را مجبور مي كند عليرغم اين كه مي دانند فرد آن سوي رابطه اينترنتي دروغ مي گويد و يا در پي سوء استفاده است به اين كار تن مي دهند. دكتر اقليما با استناد به پژوهشي علمي اظهار مي دارد: طبق آخرين تحقيقات انجام شده 90 درصد دخترهايي كه به دوستيهاي اينترنتي روي مي آورند، در پي حداقل ارضاي نياز خود هستند، يعني نياز به صحبت كردن با جنس مخالف آنها را وادار به اين مي كند كه خود را گول بزنند و به خود بقبولانند كه شايد اين فرد راست مي گويد. براساس تحقيقات دفتر مددكاري ايران 95 درصد پسران و مرداني كه در پي ارتباطات اينترنتي هستند به رابطه هاي فيزيكي فكر مي كنند و برعكس آنها، دختران در پي نياز احساسي هستند. پايان تلخ يك آغاز حدود دو ماه قبل با تلاش مأموران آگاهي اصفهان قاتل دختر 29 ساله اي كه در پارك ناژوان به قتل رسيده بود، شناسايي و دستگير شد. ماجرا از اين قرار بود كه 20 مرداد ماه امسال جسد دختري كه سر و صورت او با جسم سختي مجروح شده بود در اطراف پارك ناژوان كشف شد كه پس از اطلاع از اين موضوع مأموران در محل حاضر و تحقيقات وسيعي پيرامون كشف هويت مقتوله و نيز علت قتل در دستور كار آنها قرار گرفت. مأموران آگاهي در پي شناسايي خانواده اين دختر 29 ساله متوجه شدند كه مقتول عليرغم مجرد بودن داراي جنين 7 ماهه در شكم خود بوده و در بررسي مدارك شخصي و رايانه وي پي بردند كه مقتول از طريق چت كردن با افراد در ارتباط بوده كه پس از اخذ پرينت تماسهاي تلفني او مشخص شد، روز قتل ساعت 9 صبح قبل از خروج از منزل با شماره تلفني متعلق به فردي به نام محمد 22 ساله در تماس بوده كه مأموران با هماهنگي مقام قضايي محمد را دستگير و در بازرسي از منزل وي در داخل كفش دو جداره كوهنوردي او مدارك مقتوله را كه جاسازي شده بود، كشف و ضبط مي كنند. با تحقيقات انجام شده پسر جوان به قتل اين دختر اعتراف كرد و گفت: از حدود 7 ماه قبل از طريق چت با او آشنا شدم و در ملاقاتهايي كه با او داشتم رابطه نامشروع برقرار كردم و اوايل بهار متوجه شدم كه او باردار شده، اقداماتي براي سقط جنين انجام داد ولي مؤثر نبود، شب قبل از قتل با او قرار گذاشتم و با او به پارك رفتيم و با توجه به ترس از آبروريزي گلوي او را فشار دادم و سپس با شيشه نوشابه به سر و صورت او ضربات متعددي زدم و سپس با برداشتن كيف پول و مدارك او از محل فرار كردم
دوشنبه 5 مرداد 1388 - 9:14:39 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
آمار وبلاگ

11730 بازدید

2 بازدید امروز

1 بازدید دیروز

20 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gegli.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

این وبلاگ به وسیله شبکه اجتماعی نخبگان گوهردشت (گگلی) ایجاد شده است

برای ااطلاعات بیشتر و عضویت در اولین شبکه اجتماعی ایران اینجا را کلیک کنید

ورود به گوهردشت